Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w:  ul. Jana Pawła II 17  37-500 Jarosław, tel: 16 624-62-76   e-mail: zon.jaroslaw@vp.pl , w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PZDSOON możliwy jest pod  adresem email iod@powiad.jaroslaw.pl
  3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,  ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
  6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości skutecznego załatwienia sprawy