Wydawanie orzeczeń

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:

1. O niepełnosprawności
2. O stopniu niepełnosprawności
3. O wskazaniach do ulg i uprawnień

1. Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która nie ukończyła 16 roku życia na wniosek wniesiony przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
Niepełnosprawność dziecka określa się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia.

2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia, na wniosek wniesiony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego.
Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.
W celu ubiegania się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, osoba zainteresowana składa w Powiatowym Zespole prawidłowo wypełnione następujące druki:

  • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – podpisany przez osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego (dotyczy dzieci do18 roku życia i osób ubezwłasnowolnionych).
  • Zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana lub dziecko.
    Zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.
  • Wymaganą dokumentację medyczną (oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) niezbędną do ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

3. Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zespół orzekający wydaje osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń

a) ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:

– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

– całkowitej niezdolności do pracy

– częściowej niezdolności do pracy

b) ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,

c) ważne, wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności wyżej wymienionego orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy (art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

W przypadku posiadania przez osobę zainteresowaną ważnego orzeczenia organu rentowego i ubiegania się o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, należy wypełnić:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
  • dołączyć dokumentację medyczną
  • dołączyć kserokopię ważnego orzeczenia (oryginał do wglądu)

Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień mogą być wydane jedynie po zbadaniu osoby przez lekarza – członka składu orzekającego.

 

Na wydane w tym trybie orzeczenie nie przysługuje odwołanie!

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób poniżej 16 roku życia)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  (dla osób powyżej 16 roku życia)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności